ANBI-information

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel
  • Het creëren van een atmosfeer waarin kunstenaars vanuit verschillende disciplines de kans krijgen om blootgesteld te worden aan het totale spectrum van kunst in de huidige tijd, en de zich daarbinnen ontwikkelende nieuwe ideeën;
  • Een klimaat te scheppen waarin kunstenaars gestimuleerd worden tot verdere, nieuwe inzichten in hun eigen metier, en het stimuleren van een uitwisseling en blijvende verbondenheid tussen disciplines;
 2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • Het beschikbaar stellen van ateliers aan kunstenaars voor wonen en werken;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuur, wijze van beloning
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte hiervan wordt elk jaar bij het vaststellen van de begroting bepaald. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Fondsenwerving
De stichting verwerft de middelen om haar doelstellingen te kunnen realiseren door fondsenwerving bij particulieren en andere (culturele) stichtingen. Doelstelling is om voor een periode van vijf jaar voldoende dekking te kunnen realiseren.

RSIN nummer: 863138263

Beleidsplan
De Stichting is voornemens om in de tweede helft van 2022 voor de eerste maal een prijswinnaar bekend te maken. Deze prijswinnaar zal op bindende voordracht van de Selectiecommissie worden aangedragen.
Doelstelling is dat de prijswinnaar, welke een voorstel heeft geschreven, hieraan invulling zal gaan geven vanaf het voorjaar van 2023. De periode gedurende waarin de prijswinnaar met de door haar/hem geselecteerde andere kunstenaars zal werken aan deze zal tussen de zes en negen maanden bedragen. Gedurende deze periode zullen op regelmatige basis updates, presentaties e.d. worden gegeven.
Met samenwerkende (Museum) partners zal afhankelijk van de invulling van het onderzoek en de weerslag van het resultaat een verdere presentatie worden besproken en overeengekomen.